torstai 31. lokakuuta 2019

Aiempia perusteellisempi tutkimus osoittaa hyönteisten yksilö- ja lajimäärien romahtamisen Saksassa kymmenen vuoden aikana

Kuva: Pixabay

Viimeaikaiset raportit niveljalkaislajien paikallisista sukupuutoista ja niveljalkaisten biomassan merkittävästä vähenemisestä ovat antaneet viitteitä siitä, että maankäytön muutokset ovat biodiversiteettikadon päätekijä. Tiedot ovat kuitenkin perustuneet esimerkiksi vapaaehtoisten harrastajien keräämiin aineistoihin, eikä syy-yhteyksistä ole ollut saatavissa kovin systemaattisesti kerättyjä aikasarjoja laajoilta alueilta.

Eilen julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin yli miljoonan yksittäisen hyönteisen tai muun niveljalkaisen (noin 2 700 lajia) tietoja standardoidussa kartoituksessa, joka toteutettiin vuosina 2008–2017 Saksan kolmessa eri osassa (Brandenburg, Thüringen, Baden-Württemberg) kaikkiaan 150 ruohoalueella (lampaiden laitumia, niittyjä) ja 140 metsäalueella.

Tulosten mukaan alueellinen monimuotoisuus (gammadiversiteetti eli laajan alueen monimuotoisuus, siis useasta alfadiversiteetistä eli usean yksittäisen alueen diversiteetistä yhteenlaskettu monimuotoisuus, tässä yhteenlaskettu lajien lukumäärä kaikilla tutkituilla alueilla) väheni ajan myötä, mikä kuvastaa lajikatoa sekä paikallisesti että alueellisesti.

Vuosittain kerättyjen havaintojen mukaan tutkituilla ruohostoalueilla nilveljalkaisten biomassa pieneni 67 %, yksilömäärä 78 % ja lajien lukumäärä 34 %. Väheneminen oli tasaista kaikilla trofiatasoilla eli ravintoketjun tasoilla. Selvintä väheneminen oli harvinaisten lajien kohdalla. Vähenemisen suuruus oli riippumaton paikallisesta maankäytön intensiteetistä. Ajan myötä väheneminen kuitenkin oli suurinta niillä alueilla, joilla oli enemmän maatalousmaata.

Niillä 30 metsäalueella, joilla tehtiin vuosittainen inventaario, biomassa pienentyi 41 % ja lajien lukumäärä 36 %. Yksilömäärän pienentymiseksi laskettiin 17 %, mutta tämä luku ei ole tilastollisesti merkitsevä. Vastaavankaltaiset tulokset saatiin kaikkien metsäalueiden analyysissa, jossa havaintoja kerättiin kolmen vuoden välein. Väheneminen koski sekä harvinaisia ​​että yleisiä lajeja. Trendit vaihtelivat eri trofiatasoilla.

Tulokset osoittavat, että niveljalkaisten biomassa, runsaus ja lajien lukumäärä eri trofiatasoilla ovat vähentyneet laajasti. Niveljalkaisten väheneminen metsissä osoittaa, ettei häviäminen rajoitu vain avoimiin elinympäristöihin. Tällaisella hyönteiskadolla voi olla merkittäviä vaikutuksia luonnon ihmiselle tarjoamiin ekosysteemipalveluihin, esimerkiksi pölytykseen.

Lähteet

Seibold, S., Gossner, M.M., Simons, N.K. et al. Arthropod decline in grasslands and forests is associated with landscape-level drivers. Nature 574, 671–674 (2019) doi:10.1038/s41586-019-1684-3

Nature News: Robust evidence of declines in insect abundance and biodiversity

Technical University of Munich (TUM). "Insect decline more extensive than suspected: Causes of insect decline and biodiversity loss to be found at the landscape level." ScienceDaily. ScienceDaily, 30 October 2019.

Lue myös nämä


Ei kommentteja: